Prewencja społeczna w Lubogoszczy

W dniu 25 października 2019 r. po raz kolejny krośnieńscy strażacy spotkali się z mieszkańcami naszego powiatu celem propagowania powszechnych zasad bezpieczeństwa.

W ramach projektu „Działaj Lokalnie 2019” Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy zorganizowało prelekcje dla mieszkańców Lubogoszczy, w których wraz z Państwową Strażą Pożarną uczestniczyli funkcjonariusze Policji oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Krosno. W trakcie spotkania funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim przedstawił przybyłym mieszkańcom główne założenia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Szczególną uwagę zwrócono na zakup i montaż czujników tlenku węgla oraz zasady prawidłowej ewakuacji w przypadku powstania pożaru, a także właściwego sposobu powiadamiania służb ratowniczych przy użyciu numerów alarmowych 998 i 112.

Z uwagi na wciąż małą świadomość społeczności z zakresie eksploatacji przewodów dymowych i spalinowych, przypomniano o obowiązkach wynikających z litery prawa tj.

w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Opracowanie: st. asp. Piotr Gabrowski

Zdjęcia: asp. szt. Justyna Kulka – KPP w Krośnie Odrzańskim