Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Dostępność cyfrowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.straz.krosnoodrzanskie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. ( Dz.U. z 2019 r poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji na stronie internetowej: 2020-09-23.
Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. czytaj więcej...

Informacja z zakładki: Dane

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Sienkiewicza 2a, tel. 68 383 01 00, fax 68 3830103, e-mail: sekretariat@straz.krosnoodrzanskie.pl . W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18,
  mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy odrębnych ustaw.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także przechowywane są, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  — żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  — wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że: czytaj więcej...

Informacja z zakładki: Dane

Monitoring pożarowy

W związku z zakończonymi pracami, mającymi na celu ujednolicenie postępowania w zakresie prowadzenia monitoringu pożarowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim  na terenie powiatu krośnieńskiego, tutejsza Komenda informuje co następuje:
– celem prowadzenia spójnego i jednolitego postępowania w zakresie realizacji monitoringu pożarowego wobec:
– podmiotów, świadczących usługę transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych na rzecz abonentów aplikujących do Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim,
– właścicieli, zarządców obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarów,
zostały opracowane stosowne wytyczne w zakresie wymagań organizacyjno – technicznych niezbędnych do uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP sposobów połączenia systemów sygnalizacji pożarowej z obiektem PSP. czytaj więcej...

Informacja z zakładki: Dane

Wstąp do PSP

W dziale tym znajdują się informacje dotyczące naboru do służby w PSP. Poniżej przedstawiamy warunki rekrutacji oraz zasady przeprowadzania próby wydolnościowej  i testu sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej

1. Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard Step-up Test”).
Wyposażenie:
– stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,
– stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,
– stoper,
– metronom.
Wykonanie próby:
– badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
– metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
– czas trwania pełnego ćwiczenia:
– 4 minuty dla kobiet,
– 5 minut dla mężczyzn.
W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności FI stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.
W przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, strażaka nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej. czytaj więcej...

Informacja z zakładki: Dane

Nie wypalaj traw

NIE WYPALAJ TRAW

Pożar łąk to wyrok śmierci dla niezliczonej ilości
zwierząt od drobnych bezkręgowców (dżdżownice,
krocionogi, pająki, świerszcze, pasikoniki, motyle,
mrówki, pszczoły, osy) po wiele gatunków
kręgowców (ropuchy, jaszczurki zwinki i
żyworodne), a także liczne gatunki ptaków i ich lęgi.

Ogień przenosi się na pobliskie zabudowania i lasy
powodując nieodwracalne straty. W ekosystemach
leśnych pożary niszczą kryjówki zwierząt oraz bazę
pokarmową dla wielu organizmów. czytaj więcej...

Informacja z zakładki: Dane

Rzeczoznawcy

WYKAZ RZECZOZNAWCÓW 
do zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie województwa lubuskiego

Nazwisko i imię mgr Dobrowolski Edward
Nr uprawnień KG PSP 393/99
Adres zamieszkania 68-100, Żagań
Telefon kontaktowy (068) 377 39 – 86
Nazwisko i imię mgr inż. Krukar Bogdan
Nr uprawnień KG PSP 389/99
Adres zamieszkania 66-400 Gorzów Wlkp
Telefon kontaktowy 501 – 639 – 583
Nazwisko i imię Lewicki Bogusław
Nr uprawnień KG PSP 296/94
Adres zamieszkania 65-943, Zielona Góra
Telefon kontaktowy (068) 324 09 – 28; 601 – 854 – 225
Nazwisko i imię mgr inż. Modrzyk Mieczysław
Nr uprawnień KG PSP 295/94
Adres zamieszkania 65-638, Zielona Góra
Telefon kontaktowy (068) 326 14 – 77; 606 – 642 – 472
Nazwisko i imię mgr inż. Pabierowski Bogusław
Nr uprawnień KG PSP 277/93
Adres zamieszkania 65-552, Zielona Góra
Telefon kontaktowy (068) 326 33 – 71; 601 – 776 – 434
Nazwisko i imię mgr inż. Skowerski Robert
Nr uprawnień KG PSP 448/02
Adres zamieszkania 67-100, Nowa Sól
Telefon kontaktowy (68) 387 27 – 18; 601 – 854 – 215
Nazwisko i imię mgr inż. Świstel Krzysztof
Nr uprawnień KG PSP 353/97
Adres zamieszkania 66-400, Gorzów Wlkp
Telefon kontaktowy 603 – 922 – 320
Nazwisko i imię mgr inż. Wiśniewski Wiktor
Nr uprawnień KG PSP 309/94
Adres zamieszkania 65-638, Zielona Góra
Telefon kontaktowy (68) 451 94 – 82; 603 – 922 – 321
Informacja z zakładki: Dane

System Zarządzania Jakością

W Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN 9001:2008.
Na dziś dzień System Zarządzania Jakością w PSP jest jeszcze rzadkością – oprócz naszego województwa do tej pory dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Główna PSP i Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie wdrożyły System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2008.

Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim w dniu 23 stycznia 2006 roku otrzymała certyfikat
ISO 9001:2008
w zakresie organizowania działań ratowniczych oraz rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń czytaj więcej...

Informacja z zakładki: Dane