Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Dostępność cyfrowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.straz.krosnoodrzanskie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. ( Dz.U. z 2019 r poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji na stronie internetowej: 2020-09-23.
Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Deklarację sporządzono 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony oraz możliwość wyszukiwania treści.

Kombinacje klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [F] aby uruchomić wyszukiwarkę.
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [F] aby uruchomić wyszukiwarkę.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Kapuśniak, kapusniakl@straz.krosnoodrzanskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (68) 383 50-76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link poniżej.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
ul. Sienkiewicza 2a 66-600 Krosno Odrzańskie.

Do budynku prowadzi 1 wejście od placu zewnętrznego.

Przy wejściu zewnętrznym znajduje się domofon, który umożliwi kontakt osobie niepełnosprawnej z sekretariatem bądź stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ze względu na niedostosowane drzwi, toalety oraz brak windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje z zakładki Dane