KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Sienkiewicza 2a, tel. 68 383 01 00, fax 68 3830103, e-mail: sekretariat@straz.krosnoodrzanskie.pl . W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18,
  mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy odrębnych ustaw.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także przechowywane są, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  — żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  — wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że: czytaj więcej...

Informacja z zakładki: Dane

Pożar samochodu osobowego w Gubinie

W dniu 24 lutego 2020 roku w godzinach popołudniowych, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki BMW w Gubinie na ul. Sikorskiego. Z uwagi na zagrożenie dla budynku gospodarczego, który usytuowany był przy palącym się pojeździe, na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubinie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym w wyniku rozpoznania stwierdził pożar samochodu osobowego znajdującego się pod dobudowaną do budynku gospodarczego wiatą. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu palącej się komory silnika za pomocą jednego prądu wody w natarciu przez ratowników wyposażonych w sprzęt ochrony układu oddechowego. Po ugaszeniu pożaru dokonano sprawdzenia kamerą termowizyjną budynku gospodarczego celem wyeliminowania możliwości rozprzestrzenienia się pożaru. czytaj więcej...

Pokaz KPP dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Gubinie

Dnia 11 lutego 2020 r. gubińscy strażacy przeprowadzili pokazy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Gubinie.

Podczas zajęć strażacy opowiedzieli o zasadach udzielania pierwszej pomocy m.in. podczas zadławienia, zasłabnięcia czy utraty przytomności. Zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo–oddechowej z użyciem AED, po czym dzieci mogły przećwiczyć zdobytą wiedze teoretyczną na fantomie. Na zakończenie poinstruowano dzieci w jaki sposób należy zgłaszać zdarzenie na numer alarmowy 998 i 112. czytaj więcej...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020

Wytyczne
do przeprowadzenia  eliminacji wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” są ostatnim szczeblem rozgrywek przed finałem centralnym.

Terminy eliminacji Turnieju:

– eliminacje środowiskowe – do końca stycznia  2020 r.
– eliminacje gminne, miejskie – do końca lutego 2020 r.
– eliminacje powiatowe – odbędą się w dniu 27 marca 2020 r. w Hali Sportow – Widowiskowej OSiRw Krośnie Odrzańskim ul. Kazimierza Pułaskiego 3 o godz. 10:00.
– eliminacje wojewódzkie – do końca  kwietnia 2020 r.
– finał centralny – maj/czerwiec 2020 r.

Eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się w kwietniu 2020 r. w Zielonej Górze 

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:
I grupa  – uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI
II grupa – uczniowie szkoły podstawowej  klasy VII i VIII
III grupa  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych czytaj więcej...

Orkan Sabina nad powiatem krośnieńskim

W dniu 10 lutego 2020 r. od godzin porannych do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim zaczęły wpływać zgłoszenia dotyczące skutków orkanu Sabina, który przemierzał przez powiat krośnieński.
Silny wiatr w nocy z niedzieli na poniedziałek (9 – 10 lutego) był przyczyną wielu szkód na terenie powiatu krośnieńskiego. Największą ilość interwencji odnotowano w dniu 10 lutego między godzinami 12:00, a 18:00. Natomiast największą liczbę zdarzeń odnotowano w m. Gubin. Wszystkie zdarzenia dotyczyły powalonych lub przechylonych drzew na budynki oraz drogi, które blokowały przejazd.
Działania strażaków z Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej polegały w głównej mierze na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu powalonych drzew przy użyciu mechanicznych pił do drewna. Niejednokrotnie interwencje wymagały pracy na wysokości przy użyciu drabin przenośnych, a także podnośników będących w zasobach Państwowej Straży Pożarnej. czytaj więcej...

Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 14