Stop Pożarom Traw

Okres wiosenny to czas, w którym straż pożarna odnotowuje zwiększoną ilość zdarzeń związanych z pożarami traw. Już od połowy lutego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim odnotowała 39 zdarzeń związanych z pożarami traw na nieużytkach, za które w głównej mierze odpowiedzialna jest ludzka bezmyślność. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru traw przy sprzyjających warunkach to 20 km/h, a przy gwałtownej zmianie kierunku wiatru ogień odcina podpalaczowi drogę ucieczki powodując u niego ciężkie poparzenia, a nawet śmierć.

Przypominamy, że:

  • Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów (124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
  • Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny (131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
  • W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; korzystania z otwartego płomienia; wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych (30 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach)

Wobec braku przestrzegania w/w zapisów Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń przewiduje grzywnę w wysokości do 5 000 zł, natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, sprawca może podlegać karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

CZY CHCESZ TRAFIĆ DO WIĘZIENIA ZA WYPALANIE TRAWY ???