Egzamin kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

W dniu 25 sierpnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Krośnie Odrz. odbył się egzamin kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Egzamin, tak jak cały kurs przeprowadzono na zasadach określonych w Programie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z 2015r.
Egzamin składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru składający z trzydziestu pytań z zakresu przewidzianego w programie szkolenia.
W części praktycznej słuchacze musieli wykazać się wiedzą w zakresie:
– obsługi i znajomości sprzętu mechanicznego będącego na wyposażeniu jednostek,
– obsługi i znajomości sprzętu ochrony układu oddechowego,
– obsługą sprzętu gaśniczego,
– znajomością technik wykorzystywanych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,
– obsługi i znajomości sprzętu hydraulicznego,
– technik dotarcia do poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych.
Do tego wcale nie prostego egzaminy przystąpiło dwudziestu pięciu słuchaczy i wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

G R A T U L U J E M Y

Informację sporządził: mł. bryg. G. Czekaliński